Verslagen

Notulen Dorpsraad 25 mei 2018

Bij Job, aanwezig: Pieter, Meza, Marcel…en Job.

 1. Dijkversterking;
  1. Niets te melden
 2. raadselachtige palen en nietjes;
  1. reactie ontvangen; was nog onderdeel van het werk van RWS.
  2. palen zijn om putten aan te geven
 3. Ontsluiting Hamerkwartier; geen nieuws.
 4. Verkiezingen; nieuw akkoord. Onder andere verhoging waterstanden. Hoofdgroenstructuur behouden. Sluisbuurt krijgt fietsbrug maar wel later! Versnelling ontwikkeling Havenstad Amsterdam.
 5. Internet: De provincie wil van 180 bewoners een commitment voor deelname.
 6. Er komen 7 huizen aan het begin van de Liergouw. Er is een vooronderzoek gestart waaruit is gebleken dat 7 woningen mogelijk is. Status is ombekend.
 7. Over de parkeerproblemen op de Liergouw heeft Job overleg gehad met de gemeenten en benadrukt dat de bewoners heel graag een blauwe zone willen. Er is echter geen voortgang te melden. We zullen Mario hier over nogmaals uitnodigen voor overleg.
 8. Over steiger 2 valt nog geen nieuws te vertellen; vernieuwing is uitgesteld en verbeteringen blijken nu toch bespreekbaar met RWS.
 9. Sylvia Fennis heeft inmiddels twee van een serie bijeenkomsten over de toeristische ontwikkeling van landelijk noord. Ook een mooi onderwerp voor de openbare dorpsvergadering?
 10. Grensconflict; De betreffende bewoners zijn uitgenodigd voor de dorpsraad. Er is echter niemand verschenen. De dorpsraad neemt geen stelling in deze.
 11. Sluisbuurt; Pieter gaat 4 en 5 juni naar workshops over de sluisbuurt. Zou ook een onderwerp kunnen zijn voor de openbare vergadering. Er staat ook een maquette.
 12. Wat nog meer? Verkiezingen? Jette en nog een vacature. Verder kunnen we de stadsdeelcommissie uitnodigen en dorpsbewoners hun ideeën laten pitchen. Marcel kijkt of dat te regelen is. Misschien iets over de haven door Rob? Komt er nog een Zwaantje?
 13. Datum; Pieter kijkt of er een mogelijkheid is in het dorpshuis in de week van 9 tot 13 juli.

Notulen Dorpsraad 13 april 2018

Bij Marcel, aanwezig: Pieter, Meza, Marcel…en Job.
 1. Dijkversterking;
  1. Meza is bij een vergadering geweest over de aanpak van de dijkverzwaring tot aan de Noorderijdijk. Het was een eerste kennismaking. Men is aan het inventariseren van nodig is en wat de opties zijn. Het is de bedoeling dat de bewoners daar nauw bij betrokken worden. In Durgerdam is gebleken dat die daar een serieuze discussiepartner in zijn. Het geheel stuk wordt nu in een plan uitgewerkt.
 2. raadselachtige palen en nietjes;
  1. Die zijn verschenen langs de dijk bij de woonboten. Marcel heeft een mailtje gestuurd naar de gebiedsmakelaar.
 3. Ontsluiting Hamerkwartier; Niemand van ons is bij de vergadering geweest, maar het heeft er alle schijn van dat de tegenstanders zich stevig organiseren
 4. Verkiezingen; naar verluidt gaat een van de gekozen stadsdeelcommissie leden zich binnenkort in Schellingwoude vestigen.
 5. Internet: de werkgroep is goed op gang gekomen; namens Schellingwoude zit Bas Monster er in.
 6. Er is een kapvergunning aangevraagd voor 14 bomen langs de Paterslaan:
  1. https://bekendmakingen.amsterdam.nl/bekendmakingen/stadsdeel-noord/2018/week-15/aanvragen/vergunningen-bouw/aanvraag-4/
 7. Over de parkeerproblemen op de Liergouw heeft Job overleg gehad met de gemeenten en benadrukt dat de bewoners heel graag een blauwe zone willen. Er is echter geen voortgang te melden. We zullen Mario hier over ook aan de tand voelen. Een andere mogelijkheid is om een brief te sturen naar de verantwoordelijke wethouder.
 8. De CDR heeft een brief gestuurd naar het college naar aanleiding van onze zienswijze mbt het nieuwe bestuurlijke stelsel en de opzegging van het convenant door het stadsdeel. Die komt in de overdrachtsmap naar het nieuwe college.
 9. Over steiger 2 valt nog geen nieuws te vertellen; er heerst een ijzingwekkende stilte.
 10. Sylvia Fennis organiseert de 23ste april de eerste van een serie bijeenkomsten over de toeristische ontwikkeling van landelijk noord. Marcel stuurt de stukken door. Ook een mooi onderwerp voor de openbare dorpsvergadering?
 11. Wat nog meer? Verkiezingen? Jette en nog een vacature. Verder kunnen we de stadsdeelcommissie uitnodigen en dorpsbewoners hun ideeën laten pitchen. Marcel kijkt of dat te regelen is.

 

Notulen Dorpsraad 31 oktober 2017

bij Jette; aanwezig Job, Pieter, Jette, Julius en Marcel, met als gasten Henk en Jan.

 1. Internet; toelichting internet problematiek. Werkgroep wil graag een deelnemer in de werkgroep. De bedoeling is om voldoende massa te creëren om glasvezel aangelegd te krijgen. De komende 5G is pas ver in de toekomst beschikbaar en eigenlijk bedoeld om meerder apparaten onafhankelijk aan te sluiten op internet en niet echt een vervanger voor glasvezel. Want dat is meer bedoeld om meerder apparaten op een verbinding aan te sluiten. De werkgroep wil met folders langs de huizen informatie verspreiden en uiteindelijk voldoende handtekeningen ophalen om de gemeente te overtuigen dat ze het landelijk aan voldoende bandbreedte moeten helpen. Graag dus een deelnemer uit Schellingwoude liefst iemand die kan helpen met de communicatie. Voor het einde van het jaar plan presenteren en folder voor bewoners gereed en ergens in begin volgend jaar handtekeningen verzamelen. Die verplichten nog tot niets, maar zijn wel van belang om de gemeente te overtuigen.
 2. Bruggen; We gaan voor de Liergouwbrug en de Wijkergouwbrug
 3. Verkiezingen; De vraag is of we vanuit het dorp willen aanmoedigen cq ondersteunen om zich verkiesbaar te stellen voor de stadsdeelcommissie. Over het nut er van zijn twijfels maar kwaad kan het in elk geval niet.
 4. De ontwikkelingen op steiger 2 zijn nog niet duidelijk. De instanties zitten niet op 1 lijn.
 5. Van de uitbreidingsplannen van de landmarkt is ons nog niets bekend. Marcel vraagt daar nog naar bij Gerard van Arum en Thijs.
 6. De bewoners van de Liergouw kunnen een voorstel aanvragen voor de afkoop van de erfpacht.
 7. Schellingwouderpark. Planoloog van de stad is langs geweest en is enthousiast over het park zoals het nu is. Vooral zo laten is de boodschap. Dus voorlopig gebeurt er niets.
 8. 22 december kerstdiner, 7 januari nieuwjaarsreceptie. Edith vragen om de hapjes te maken met de hulp van Jette. Trix vragen om de drank in te komen. Toespraak door Meza? Julius!

 

Notulen Dorpsraad 5 september 2017

bij Marcel; aanwezig Job, Pieter, Meza en Marcel. Afbericht van Julius en Jette.

Korte samenvatting van besproken punten:

 1. Hoogbouw Sluisbuurt: Dinsdag de 12e debat ARCAM zaal OBA; Job zet op de website. Tegenbeweging/ referendum. Verschillende groepen tegenstanders bereiden een eventueel referendum voor. Daar kan gebruik gemaakt van worden in het geval de wethouder niet lijkt te luisteren naar de tegenstand.
 2. Rechtszaak Paterslaan is verloren, bomen zijn gekapt, bouw gaat beginnen. Buurtbewoners willen bomen gaan planten naast het bouwterrein om het uitzicht te verbeteren. Aanmelden kan bij Job.
 3. Aanleg voetbalveld: na de nodige discussie met de projectleiding en na volksraadpleging via de whatsapp is toch gekozen voor route bovenlangs.
 4. Hekken schapenweide nog niet hersteld; Marcel vraagt na.
 5. Pieter heeft aangifte gedaan van de spiegeltrapper. De dader is bekend bij de politie.
 6. Burendag op 23 september. Plaats is het tuincomplex Rust en Vreugd. Staat op de website.
 7. Steiger 2 vergadert op de 23ste over de nieuwe indeling. Jerome onderhoudt de contacten met RWS over de plaatsen van de binnenvaart.
 8. CDR heeft een zienswijze ingediend aangaande de vernieuwing bestuurlijk stelsel. Het is een pleidooi om de stem van landelijk noord een eigen plek te geven in het stelsel. Het is nog niet bekend wanner behandeling plaats vindt.
 9. Dijkverzwaring: Durgerdam wordt uit het lopende plan geknipt en daarmee is een jaar tijdwinst verkregen om aan alternatieve en meer integrale ( met het stuk naar Schellingwoude) aanpak mogelijk is.
 10. Afscheid Paul in de Bosbar op 15 september i.o.m.  Peter en Jette.
 11. Volgende vergadering: 31 oktober en kerstdiner 22 december

Notulen Dorpsraad 9 mei 2017

Bij Job; Aanwezig: Marcel, Job, Jette en Pieter

 1. Opening en agenda
  1. Julius, Meza afgezegd. Paul draagt over.
 2. Mededeling en ingekomen stukken
  1. We gaan voor Paul een afscheid regelen om hem op weg te helpen. Marcel vraagt Friso of hij nog interesse heeft.
  2. Foto’s vrachtwagen die door de tuin van Paul rijdt
  3. Verslagen CDR
 3. Agenda dorpsbijeenkomst
  1. Dijkversterking: Meza heeft dit opgepakt en volgende keer vragen we haar verslag.
  2. Schellingwouderpark:  Pieter is mee geweest met de wandeling met de stadsecoloog. Daar was veel belangstelling voor. Schoonmaakactie was ook een succes
  3. Sluisbuurt; Nog geen nieuws voor de stand van zaken. Gemeente is nog bezig met de zienswijzen. Marcel gaat Ella, Marianne, Marinke vragen naar de stand van zaken mbt de actiegroep van Sjoerd Soeters
 4. CDR:
  1. Verhaal Eisse Kalk: Marcel neemt contact op met Aafke en Emilie en Julius om te kijken of ze willen aansluiten bij het overleg met Eisse op 6 juni.
  2. Marcel heeft het niet uitvoeren gebiedsplanonderdelen Schellingwoude (voetpad Landmarkt en fietspad Weersloot) geagendeerd voor BO.
 5. Wvttk
  1. Volgende vergadering; 20 juni bij Job; Friso uitnodigen (Pieter)
  2. Nav enquete: Parkeerproblemen: blauwe zone als oplossing? Bespreken met Mario
  3. Idem: Verkeersveiligheid: problemen bespreken met Mario
  4. Mario vragen wat is de stand van zaken mbt de enquete zwaar verkeer?
  5. Nieuwbouw Paterslaan. Kort geding is 30 mei.
  6. Landmarkt: Gerard van Arem laat niet van zich horen.

 

Notulen Dorpsraad 14 maart 2017

Aanwezig: Marcel, Meza, Julius, Job, Jette,  en Pieter

 1. Opening en agenda
  1. Hoofdzakelijk voorbereiding openbare vergadering
  2. Julius wil graag op verzoek van Peter Bos het voetpad naar de Landmarkt bespreken; stadsdeel geeft aan dat er geen geld voor is.
 2. Mededeling en ingekomen stukken
  1. De email komt nog niet allemaal bij Job, daarvoor moet de computer van Paul anders ingesteld worden
  2. Veel verzoeken om whatsapp aanmelding
  3. Zondag 26 maart schoonmaak actie
  4. Gerard Takken heeft geïnformeerd naar de enquête
  5. Klacht van Bert en Willie over jongens van de voetbalclub; Julius pakt het op richting De Dijk.
  6. Nieuwe website is gemaakt door Job
 3. Agenda dorpsbijeenkomst
  1. Dijkversterking: Yvonne geeft een toelichting op deze ontwikkeling en de alternatieven die nu op tafel liggen. Oproep of iemand het onderwerp op wil pakken en wil aansluiten bij de groep van Durgerdam.
  2. Schellingwouderpark: kort door Julius over de brainstorm
  3. pauze
  4. Sluisbuurt; Pieter vertelt over de informatie bijeenkomsten, Marcel over de contacten die ons benaderd hebben. Beantwoorden van vragen.
  5. Enquête; eerst bedanken, gegevens over aantallen, digitaal en handmatig, verder ieder zijn eigen stukje. Alleen Meza is er niet bij. Haar viel vooral op dat de Oranje vereniging populair is, dat de ijsclub er niet bij zat, en weinig verenigingen buiten Landelijk Noord, grote bereidheid om actief te zijn. Vooral ook burenhulp en dergelijke en de buurt netjes te houden. Julius doet groen (bijna iedereen wil recreatief gebruik van het park ontmoedigen, net als toerisme en alles wat mensen naar het dorp zou kunnen trekken) en Marcel verkeer. Job ziet juist vooral dat er geen hulp nodig is.
  6. Rondvraag: Marcel bereid zich voor op vragen over de Landmarkt.
  7. Naborrelen in de Bosbar.
  8. Marcel vraagt nog budget na bij CDR.
  9. Mario uitnodigen?
 4. Wvttk
  1. Ook de voetbalclub heeft parkeerproblemen. Gebiedsmakelaar gaat nu onderzoeken of er buitendijks geparkeerd kan worden. Daar moeten we nog even tegenin gaan.
  2. Volgende vergadering; 9 mei bij Job

Site gebouwd met WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: